Eastern Cape Dorper Club Sale 13.10.2021

Average Dorper Rams R8 915.00

Average Dorper Ewes R3 716.00

Average White Dorper Rams R8 833.00

Highest Price Dorper Ram R15 000.00

Highest Price Dorper Ewe R4 750.00

Highest Price White Dorper Ram R11 000.00