Buschveld Dorper Club sale 10.11.2023

Average Dorper Rams R9 000

Average Dorper Ewes R6 686

Average White Dorper Rams R9 000

Average White Dorper Ewes R5 826

Highest Price Dorper Ram R26 000 Erina Dorpers to Tobie Fourie & Seuns

Higheste Price Dorper Ewe R12 000 Erina Dorpers to Maximus Bdy

Highest Price White Dorper Ram R10 000 Van Wyk Stoetery to Alkaabi Smam

Highest Price White Dorper Ewe Erina White Dorpers to Alkaabi Smam