Kuruman Ram and Bull Auction 14.08.2020

Average Dorper Rams R11 176.00

Average White Dorper Rams R11 616.00

Average White Dorper Ewes R6358.00

Highest Price Dorper Ram R22 000.00

Highest Price White Dorper Ram R40 000.00

Highest Price White Dorper Ewe R17 000.00